Όροι χρήσης

Η εταιρεία hoteliga international Sp. z o.o. με έδρα Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, Poland με ΑΦΜ PL6751621616, εφεξής αναφερόμενη ως «hoteliga», είναι μια εταιρεία πληροφορικής η οποία παρέχει υπηρεσίες και λύσεις πληροφορικής σε τουριστικά καταλύματα.

Η χρήση της εφαρμογής hoteliga καθώς και της ιστοσελίδας www.hoteliga.com (αθροιστικά εφεξής αναφερόμενα ως «hoteliga») διέπoνται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που βρίσκονται παρακάτω. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι παραμένετε συνεχώς ενημερωμένοι σχετικά με τυχόν αλλαγές σε αυτούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2017

ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Παρακαλούμε διαβάστε τους κάτωθι Όρους Χρήσης προσεκτικά. Χρησιμοποιώντας την παρούσα ξενοδοχειακή εφαρμογή hoteliga ή μέρος αυτής αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοείτε και συμφωνείτε, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη και δεσμεύστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης.

1.2. Η hoteliga, δύναται να τροποποιεί ανά καιρούς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι παραμένετε συνεχώς ενημερωμένοι σχετικά με τυχόν αλλαγές σε αυτούς. Η χρήση της ξενοδοχειακής εφαρμογής από εσάς νοείται ως αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η hoteliga σέβεται την ιδιωτική σας σφαίρα και εκτιμά την σχέση που έχει με εσάς. Η οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε στην hoteliga διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου.

3. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατό πιο ακριβείς όταν περιγράφουμε τα προϊόντα μας και την εφαρμογή hoteliga. Ωστόσο, στο βαθμό που μας επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές του προϊόντος, τα χρώματα, οι πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο διαθέσιμο στην εφαρμογή είναι ακριβή, ολοκληρωμένα, αξιόπιστα, επίκαιρα ή χωρίς λάθη.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμα σε αυτή την εφαρμογή διαχείρισης ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, των εμπορικών σημάτων, λογότυπων, σημάτων υπηρεσιών, κειμένου, γραφικών, εικονιδίων, εικόνων, ηχητικών κλιπ, συλλογών δεδομένων και λογισμικού, και η συλλογή και οργάνωση αυτών (αθροιστικά εφεξής αναφερόμενα ως το «Περιεχόμενο») είναι η ιδιοκτησία της hoteliga.

4.2. Ούτε το Περιεχόμενο, ούτε οποιοδήποτε τμήμα της hoteliga μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πουληθεί, μεταπωληθεί, γίνει προσβάσιμο, τροποποιηθεί ή αλλιώς αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης ολικά ή εν μέρει, για οποιαδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή, προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.

4.3. Η οποιαδήποτε προσβολή των εν γένει δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της hoteliga, συνιστά παράνομη, αθέμιτη και ποινικώς κολάσιμη πράξη και απαγορεύεται αυστηρά, επιφέρουσα άλλως τις κυρώσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

5. ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η hoteliga σας παρέχει μια άδεια για να έχετε πρόσβαση και να κάνετε χρήση της εφαρμογής. Αυτή η άδεια δεν περιλαμβάνει τον Πηγαίο Κώδικα (Source Code) της εφαρμογής για τον οποίο δεν σας παρέχεται καμία άδεια.

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

6.1. Απαγορεύεται να προβαίνετε, ή να επιτρέπετε σε τρίτα μέρη να προβαίνουν, ή/και να επιχειρούν για λογαριασμό σας, στη δημιουργία και διανομή αντιγράφων της παρούσας online εφαρμογής διαχείρισης ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, να επιχειρείτε την αντιγραφή, την αναπαραγωγή, και τροποποίηση της εφαρμογής ή μέρους αυτής, να προβαίνετε σε ενοικίαση, μίσθωση, δανεισμό, πώληση, δημοσίευση, παραχώρηση υπο-άδειας, διανομή, εκχώρηση ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση οποιουδήποτε τμήματος της online ξενοδοχειακής εφαρμογής σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενοποιείτε, να προσαρμόζετε ή να δημιουργείτε παράγωγα έργα (derivative works) αναφορικά με το λογισμικό της online ξενοδοχειακής εφαρμογής, να προχωρήσετε σε ανακατασκευή του αντικειμενικού ή πηγαίου κώδικα, να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση με άλλο τρόπο στον πηγαίο κώδικα της online ξενοδοχειακής εφαρμογής.

7. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

7.1. Η παρούσα εφαρμογή διαχείρισης ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων είναι διαθέσιμη/προσβάσιμη μέσω διαδικτύου. Η hoteliga θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η παρούσα online εφαρμογή να είναι προσβάσιμη/διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι καθόσον η παρούσα εφαρμογή διατίθεται μέσω διαδικτύου, η ποιότητα και προσβασιμότητα της εφαρμογής διαχείρισης ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων δύναται να επηρεάζεται από παράγοντες που είναι πέραν της σφαίρας επιρροής της hoteliga.

7.2. Η hoteliga δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την μη διαθεσιμότητα της εφαρμογή διαχείρισης ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, ή για οποιαδήποτε δυσκολία ή αδυναμία πρόσβασης στο περιεχόμενο αυτής ή για οιαδήποτε άλλη αποτυχία του δικτύου (λ.χ. εγγενή πτώση του δικτύου, καθυστέρηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου) συνεπεία της οποίας δεν είναι διαθέσιμη η εφαρμογή.

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η hoteliga δύναται να εκδίδει κατά καιρούς αναθεωρημένες εκδόσεις της online εφαρμογής διαχείρισης ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίες περιέχουν βελτιώσεις, επεκτάσεις και εν γένει μεταβολές της λειτουργίας της της online εφαρμογής διαχείρισης ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων προς τον σκοπό παροχής στο χρήστη ευρύτερων δυνατοτήτων και ευχερειών κατά τη χρήση των υπηρεσιών. Για τις εκάστοτε αναθεωρημένες εκδόσεις της εφαρμογής θα ενημερώνεστε με σχετικές ανακοινώσεις μας.

9. ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η hoteliga δύναται οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να παύσει τη χρήση της εφαρμογής. Με την παύση της εφαρμογής λήγουν αυτοδίκαια δικαιώματα και άδειες που σας έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο λειτουργίας της εφαρμογής και υποχρεούστε αμελλητί να διακόψετε κάθε χρήση του σχετικού λογισμικού.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η hoteliga δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία δύναται να προκληθεί από τη χρήση της εφαρμογής. Η hoteliga δεν έχει καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς (ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο) σε περίπτωση αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης και αμέλειας), ή για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων, απώλειας κερδών) ή βλάβη που πιθανόν προκύπτει, άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση της εφαρμογής. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας ως αποτέλεσμα αμέλειας της hoteliga ή μη συμμόρφωση της hoteliga με τους παρόντες Όρους, η απαίτηση σας σε σχέση με οποιοδήποτε περιστατικό ή σειρά περιστατικών, περιορίζονται στο βαθμό αποζημίωσης του ποσού το οποίο καταβάλατε τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη ύπαρξη πληρωμής τον προηγούμενο μήνα , η μοναδική και αποκλειστική σας αποζημίωση είναι να ζητήσετε τον τερματισμό του λογαριασμού σας hoteliga.
Η hoteliga δεν ευθύνεται σε περίπτωση που σημειωθεί οποιαδήποτε διακοπή, η οποία δύναται να αποδοθεί σε εγγενή πτώση του δικτύου, καθυστέρηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή διακοπή της ηλεκτροδότησης, λανθασμένη πληκτρολόγηση σας, δυσλειτουργία του υπολογιστή σας ή του Laptop σας, δυσλειτουργία ή πτώση των συστημάτων του παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή του παρόχου υπηρεσίας διαδικτύου.

11. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ SITES

Μέσω της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας www.hoteliga.com είναι πιθανόν να αποκτήσετε δυνατότητα πρόσβασης σε άλλα sites/ιστοσελίδες. Οι ιστοσελίδες αυτές παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση σας, η πρόσβαση σε αυτές γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη και η hoteliga ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενό τους ή την ακρίβεια των πληροφοριών τους.

12. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Η δοκιμαστική περίοδος των 15 ημερών σας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην υπηρεσία για 15 μέρες εντελώς δωρεάν και χωρίς καμιά υποχρέωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δωρεάν δοκιμή μόνο μια φορά. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, μπορείτε να αξιολογήσετε την υπηρεσία και να αποφασίσετε αν θέλετε να συνεχίσετε με τη χρήση της πληρώνοντας την αντίστοιχη μηνιαία ή ετήσια συνδρομή. Σε περίπτωση που αποφασίσετε οτι δεν επιθυμείτε να γίνετε χρήστης της υπηρεσίας επί πληρωμή μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, η hoteliga δεν έχει καμία υποχρέωση αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας των στοιχείων που έχετε καταχωρήσει και έχει το δικαίωμα διαγραφής του λογαριασμού από το σύστημα της hoteliga.

13. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Μετά το πέρας των 15 ημερών δωρεάν δοκιμής κι εφόσον έχετε προχωρήσει σε πληρωμή συνδρομής και έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας, δεν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης και κανένα αίτημα επιστροφής χρήματων δεν γίνεται αποδεκτό.

14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τεχνικά προβλήματα:
Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων θα πρέπει να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διερεύνηση και διάγνωση των προβλημάτων πριν επικοινωνήσετε με hoteliga. Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε τεχνική βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας email στο support@hoteliga.com.
Διαθεσιμότητα της υπηρεσίας:
Η hoteliga έχει στόχο να παρέχει την εφαρμογή διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, παρόλα ταύτα είναι πιθανό σε ορισμένες περιπτώσεις να μην είναι διαθέσιμη προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης ή άλλες δραστηριότητες ανάπτυξης της εφαρμογής.